Menu

แนะนำหนังสือ พัฒนา Web Applications ระดับกลางด้วย Oracle Developer Suite 10g

แนะนำหนังสือ พัฒนา Web Applications ระดับกลางด้วย Oracle Developer Suite 10g
รูปภาพและข้อมูลจาก
www.bansak.com

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการใช้ Oracle Developer Suite 10g เพื่อพัฒนาระบบงาน เป็นหนังสือเล่มต่อจากสองเล่มแรกคือ ‘ใช้งาน SQL และ PL/SQL เบื้องต้นด้วย Oracle 10g, 11g’ และ ‘พัฒนา Web Applications เบื้องต้นด้วย Oracle Developer Suite 10g’ เป็นการนำเนื้อหาใน 2 เล่มแรกมาประยุกต์ใช้งาน ผู้สนใจศึกษาจึงต้องมีความรู้ในภาษา SQL, PL/SQL ที่กล่าวไว้ในเล่มแรก และมีความรู้เรื่องการสร้าง Forms, Reports, Menus และ Libraries ที่กล่าวไว้ในเล่มที่สอง

วัตถุประสงค์ของหนังสือต้องการเน้นเรื่องการพัฒนาระบบงานด้วยตนเองให้ใช้งานได้จริง (Real World Applications) โดยนำระบบงานสินค้าคงคลังมาเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างเป็น Database Applications ให้ใช้งานได้ทั้งสองแบบคือ Standalone และ Internet/Intranet

หนังสืออธิบายตั้งแต่การติดตั้งระบบงานสินค้าคงคลัง แนะนำระบบงานสินค้าคงคลัง ขั้นตอนใช้งานและกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ หน้าที่การทำงานในระบบงานสินค้าคงคลัง Tables ที่ใช้ในระบบงานสินค้าคงคลัง และอธิบาย Source Code ส่วนที่สำคัญ ด้วยเนื้อหาที่กล่าวมาจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจวงจรการทำงานของระบบงานสินค้าคงคลังทั้งระบบตามมาตรฐานทั่วไปและพัฒนาระบบงานขึ้นใช้ได้ด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อทดลองทำจะรู้ว่าการพัฒนา Web Applications ด้วย Oracle Developer Suite 10g ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 6 บท, 2 Script files, 62 Forms, 40 Reports, 1 Menu, 1 Library และ 1 ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล
หนา 236 หน้า ราคาจำหน่าย 360 บาท

บทที่ 1 ติดตั้งระบบงานสินค้าคงคลัง
บทที่ 2 แนะนำระบบงานสินค้าคงคลัง
บทที่ 3 ขั้นตอนใช้งาน และกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ
บทที่ 4 หน้าที่การทำงานในระบบงานสินค้าคงคลัง
บทที่ 5 Tables ที่ใช้ในระบบงานสินค้าคงคลัง
บทที่ 6 อธิบาย Source Code

หนังสือไม่มีขาย ตามร้าน ถ้าท่านที่สนใจสั่งซื้อกรุณาติดต่อได้ที่ email: bansak@loxinfo.co.th

One comment

  1. admin admin says:

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ดีมากครับ

Leave a Reply

*

Categories

open all | close all

Archives

open all | close all

Pinterest Oarcle Learning

Facebook Page OracleLearning

Google Plus Oracle Learning

The website for people working in the oracle.